Lectura simbòlica dels textos sagrats

El com poder avançar en aquesta lectura simbòlica ha estat el tema d’aquesta edició.
El canvi de les bases materials de la societat està forçant la humanitat a abandonar la forma «religiosa» que la seva espiritualitat havia adoptat des dels temps del neolític. En la nova situació s’està creant una nova forma d’espiritualitat, que accepta les tradicions en el seu veritable estatut simbòlic (no descriptiu, ni definidor de veritats o doctrines).
Una lectura simbòlica i sense creences de les tradicions religioses occidentals, les fa adequades a les noves condicions culturals i les aproxima a les grans tradicions orientals que també són sense creences.
Una lectura purament simbòlica de textos sagrats i tradicions, i no com a sistemes de creences, elimina els obstacles que separen jueus, cristians i musulmans. “Fill de Déu” és un símbol d’origen hel·lènic, al seu torn igualment “Poble Elegit” i el “Últim dels profetas” són també símbols de les cultures semítiques.